Lars&Laila VP

Lars & Laila Carelinds Vandringspris

Bestämmelser för Östergötlands Dreverklubbs vandringspris med följebägare, skänkt av Laila och Lars Carelind den 17 augusti 1979.

 

Startberättigade

Samtliga dreverhundar tillhörande medlemmar i ÖDK som under tävlingsåret erövrat första pris på drevprov och exteriörutställning samt har avkomma som startat och erövrat pris på drevprov och exteriörutställning. Meriter vid exteriörutställning skall ha erövrats vid utställningar anordnade av ÖDK.

Regler

Priset tilldelas den hund vars avkomma

a) på exteriörutställning erhållit pris enligt nedanstående tabell:

     1. pris                                3 poäng

     2. pris                                2 poäng

     3. pris                                1 poäng

     Cert eller CK                     1 poäng extra

b) på drevprov erhållit pris enligt nedanstående tabell:

     1. pris                                6 poäng

     2. pris                                4 poäng

     3. pris                                2 poäng

     D-cert                                2 poäng extra

Endast årets bästa prestation och ett pris räknas för såväl förälder som avkomma. För att juryn rättvist skall kunna bedöma deltagande hundar, skall hundägaren ange tävlande hund och dennes avkommas namn, registreringsnummer, tid och plats för de prov och utställningar som kan vara av intresse för juryn. Dessa uppgifter skall vara ÖDK:s styrelse tillhanda snarast efter provsäsongens slut.

Den hund som utses som segrare erhåller en inteckning i vandringspriset samt ett följepris. Priset utdelas i samband med ÖDK:s årsmöte.

Priset är ständigt vandrande.

Vandringspriset graveras med hundägarens namn samt årtal. Gravyren betalas av ÖDK. Juryn äger rätt att innehålla priset om inte godtagbar aspirant finnes.

Jury

Östergötlands Dreverklubbs styrelse samt donatorn.

Östergötland 1979-08-17

Lars och Laila Carelind

unsplash